Policy Brief: ฉบับที่ 120: ถอดบทเรียนนโยบายอยู่กับโควิด-19 จากประเทศทั่วโลก ประเทศไทยควรทำอย่างไร

  • การเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในระลอกล่าสุด ทำให้หลายประเทศมีนโยบายการรับมือกับโควิด- 19 ที่เปลี่ยนไป หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จนถึงการยกเลิกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ทั้งหมด ซึ่งนโยบายดังกล่าวย่อมนำมาทั้งผลดีและผลเสีย ประเทศไทยจึงควรเรียนรู้เพื่อชั่งน้ำหนักและตัดสินใจในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในอนาคต
  • หลายประเทศเริ่มยกเลิกมาตรการป้องกัน คัดกรองและรักษาโควิด-19 แล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการระบาดของโควิด-19 กำลังยุติลง ประเทศที่ยกเลิกมาตรการส่วนใหญ่ไปแล้วอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งเคยเกิดการระบาดใหญ่มาก่อน รวมถึงได้รับวัคซีนก่อนพื้นที่อื่น ๆ มีอัตราการรับวัคซีนสูงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก รวมทั้งไม่สามารถแบกรับภาระค่าตรวจคัดกรองและกักตัวเมื่อติดเชื้อโควิด-19 ได้
  • หากมีการยกเลิกมาตรการคัดกรองการติดเชื้อ จำเป็นต้องเพิ่มระดับของการเฝ้าระวังการระบาดในระดับประชากรและเฝ้าระวังเชื้อโรคกลายพันธุ์เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายยังมีข้อมูล สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และผู้กำหนดนโยบายต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและหามาตรการเสริมที่ทำให้ประชาชนยังตระหนักถึงความจำเป็นของการรับวัคซีนโควิด-19

Start typing and press Enter to search