โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร : +662-590-4549 , +662-590-4374-5
โทรสาร : +662-590-4369
E-mail : hitap@hitap.net