Policy Brief: ฉบับที่ 126: ความกังวลของคนกักตัว: เสียงสะท้อนจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

  • การกักตัว (Quarantine) เป็นมาตรการที่มีการบังคับใช้นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเมื่อปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
  • เมื่อสถานการณ์การระบาดรุนแรงขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่จึงมีความเสี่ยง และอาจต้องเข้ารับการกักตัวเพิ่มมากขึ้น
  • งานวิจัยนี้ ศึกษาโดยการเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 153 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมกับบุคลากรฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน
  • ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้ารับการกักตัว มีความกังวล ความเครียด ความกดดัน คุณภาพชีวิตลดลงอย่างชัดเจนในช่วง 5 วันแรก ที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อ และจะค่อย ๆ ดีขึ้นตามลำดับ
  • ยังพบช่องว่างด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะความไม่เพียงพอของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตลอดจนพบว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่ได้เพิ่มขึ้นตามความเสี่ยง

Start typing and press Enter to search