Policy Brief: ฉบับที่ 85 : ความต้องการวัคซีนโควิดของบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบันวัคซีนยังมีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ และรัฐบาลทั่วโลกต่างเลือกที่จะจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรก อย่างไรก็ตามควรทำความเข้าใจถึงความต้องการและปัจจัยที่จะทำให้บุคลากรกลุ่มนี้ยินดีรับวัคซีนเพื่อให้มีความครอบคลุมของวัคซีนสูงที่สุด

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือไฮแทป ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานวิชาการด้านการบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน ภายใต้อนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. ให้สำรวจความเห็นของบุคลากรในกลุ่มนี้ต่อการรับวัคซีนโควิดในประเทศไทย ซึ่งทำการสำรวจทางระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2021 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 55,000 คน

Start typing and press Enter to search