Policy Brief: ฉบับที่ 83 : มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ราคาแพงแค่ไหน ? และใครจ่าย ?

ถึงแม้ว่ามาตรการต่าง ๆ จะได้ผลในการควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เฉพาะอย่างยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ลาว สิงคโปร์ เวียดนามและไทย และเอเชียตะวันออกไกล เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือเกาะฮ่องกงและใต้หวัน เป็นต้น คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามาตรการเหล่านี้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนว่ามาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มีราคาแพงแค่ไหน? และใครเป็นคนจ่ายบ้าง?

Start typing and press Enter to search