COVID-19

การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย

รหัสโครงการ: 63361028RM038L0 นักวิจัยหลัก   ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์   ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัยร่วม กุมารี พัชนี ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล อารยา ญาณพิบูลย์ ภคนันท์ อังกาบ ...

วัคซีนโควิด-19 ให้ผลอย่างไร ให้ใครได้ประโยชน์ที่สุด?

วัคซีนโควิด-19 ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรค การวิจัยประเมินก่อนการมาถึงของวัคซีนจึงจะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัย “โครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย” ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 1. ผลของวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้าง? องค์การอนามัยโลกจำแนกผลของวัคซีนเป็น 3 แบบได้แก่ 1 ป้องกันการติดเชื้อ 2 ลดการแพร่เชื้อและ 3 ช่วยลดความรุนแรงหากเป็นโรค วัคซีนที่ดีที่สุดต้องให้ผลทั้ง 3 แบบคือป้องกันการติดเชื้อ ลดการแพร่เชื้อและช่วยลดความรุนแรง แต่แม้จะได้เพียงวัคซีนที่ลดการติดเชื้อ...

Start typing and press Enter to search