การเข้าถึงบริการ

การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย

รหัสโครงการ: 63361028RM038L0 นักวิจัยหลัก   ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์   ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัยร่วม กุมารี พัชนี ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล อารยา ญาณพิบูลย์ ภคนันท์ อังกาบ ...

Start typing and press Enter to search