โครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย

รหัสโครงการ: 63171010RM017F0

นักวิจัยหลัก

  ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

นักวิจัยร่วม

เกี่ยวกับโครงการ

          การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก ทางออกที่ยั่งยืนของวิกฤตครั้งนี้ คือ การมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 องค์การอนามัยโลกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านได้กำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัคซีน COVID-19 เช่น กลุ่มเป้าหมาย วิธีการให้วัคซีน ความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้พัฒนาและวิจัยวัคซีนรวมถึงผู้กำหนดนโยบายตัดสินใจใช้วัคซีนที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต

          งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมรับมือกับคำถามเชิงนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ได้แก่
1) ประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขและต้นทุน-ประสิทธิผลของวัคซีน COVID-19 ในบริบทของประเทศไทย
2) หาคุณลักษณะที่สำคัญของวัคซีนที่ทำให้มีความคุ้มค่าในบริบทประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อให้ผู้พัฒนาวัคซีนใช้เป็นแนวทางในการวิจัยสำหรับประชากรกลุ่มนี้
3) ให้ทราบราคาสูงสุดของวัคซีน COVID-19 ที่ทำให้วัคซีนยังมีความคุ้มค่าในบริบทประเทศไทย 
4) จัดลำดับความสำคัญกลุ่มเป้าหมายของวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย 80%

Start typing and press Enter to search